Vooronderzoek en effectmeting landelijke mediacampagne ‘Collega's met Karakter'

Opdrachtgever: 

Instituut Gak

Status: 

lopend

Jaar: 

2013

Het aan het werk komen en blijven blijkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid niet eenvoudig. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn mensen die ‘gezien de ernst van hun psychische problemen en de daarmee samenhangende beperkingen in het dagelijks leven langdurig behoefte hebben aan ondersteuning, al dan niet vanuit geestelijke gezondheidszorg’. Om de kansen om aan het werk te komen en te blijven te vergroten heeft Instituut GAK een verzoek uitgezet om de beeldvorming bij werkgevers en collega-werknemers over mensen met psychische kwetsbaarheid via een campagne positief te beïnvloeden. De doelgroep is werkgevers en collega-werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
 
Het totale project bestaat uit vier onderdelen: 1) vooronderzoek (a) en effectmeting (b) van de campagne, 2) ontwikkelen (beeld)materiaal voor de campagne ‘Collega's met Karakter', 3) voorbereiding en uitvoeren van de campagne en 4) gehele projectleiding. Ecorys is verantwoordelijk voor de uitvoering van deelproject 1: vooronderzoek (a) en effectmeting (b). Het vooronderzoek loopt van juni tot juni 2014, de voormeting is gestart in december 2014 en de nameting is uitgevoerd in januari en februari 2015.
 
Het vooronderzoek bestond uit het in kaart brengen van exacte knelpunten die op dit moment worden ervaren door werkgevers en collega-werknemers bij het in dienst nemen en het samenwerken met mensen met een psychische stoornis (hierna doelgroep); het inzicht krijgen in de vooroordelen die er bestaan bij werkgevers en collega-werknemers ten aanzien van het in dienst nemen en houden van de doelgroep; en het opsporen van goede praktijkvoorbeelden die als input kunnen dienen voor de campagne. De output van het vooronderzoek bestond uit een knelpunten lijst, een overzicht van goede praktijkvoorbeelden, en een eindrapportage. De effectmeting is aan de hand van surveys onder collega-werknemers en werkgevers in het MKB uitgevoerd. Zowel de voor- als de nameting kent een netto respons van zo'n 1.000 collega-werknemers en 600 werkgevers. Voor de voor- na meting is een nieuwe steekproef getrokken voor deelname aan het onderzoek.

 

Case study: 

Reïntegratie en participatie
Arbeidsmarkt
(arbeids) Participatie