Evaluatie Nederlands ruimtevaartbeleid

Opdrachtgever: 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Status: 

afgerond

Jaar: 

2012

Op 14 november jl. heeft de minister van Economische Zaken per brief de Tweede Kamer ingelicht over de voorgenomen inschrijving van Nederland in de ruimtevaartprogramma’s van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Op 20 en 21 november 2012 beslissen de ministers van de ESA-lidstaten tijdens een Ministersconferentie in Napels over investeringen in ESA ruimtevaartprogramma’s in de periode 2013-2015. Ter voorbereiding op de inzet van dit kabinet tijdens deze conferentie is door Ecorys een beleidsonderzoek uitgevoerd naar het ruimtevaartbeleid gedurende de jaren 2007-2011.Ecorys heeft dit beleidsonderzoek in de vorm van een ex-post evaluatie uitgevoerd. Hierbij is beoordeeld of de doelen zoals die vooraf waren gesteld zijn behaald. Tevens is onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van een eerdere evaluatiezijn toegepast. In korte doorlooptijd zijn 20 interviews met stakeholders uit de sector gehouden en is een online survey afgenomen onder de gehele ruimtevaartsector.Onze conclusie is dat de beleidsdoelen die zijn gesteld voor een groot deel gerealiseerd zijn. De beleidsinstrumenten dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van de beleidsdoelen. Ook is de organisatie van het ruimtevaartbeleid verbeterd ten opzichte van de periode voor 2007. Op basis van de bevindingen van het beleidsonderzoek doen wij een aantal aanbevelingen. Kern bij het opstellen van onze aanbevelingen is hoe de impact van de bestede middelen in het ruimtevaartbeleid geoptimaliseerd kan worden. Om de impact van het ruimtevaartbeleid te vergroten moet vooral worden gezocht naar een versterking van de meerwaarde van investeringen in de ruimtevaart. Deze meerwaarde kan worden gecreëerd door meer elementen uit het beleid met elkaar te verbinden en door scherpere keuzes te maken.

Case study: 

Ruimtevaart