Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid

Opdrachtgever: 

het ministerie van OCW

Status: 

lopend

Jaar: 

2014

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. De impact van laaggeletterdheid is groter dan alleen op taalvaardigheden: laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor de positie op de arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie en gezondheid. Het gaat om een onderwerp waar vaak nog een taboe op rust, en om kwetsbare doelgroepen die niet altijd makkelijk te bereiken zijn. De aanpak van laaggeletterdheid vraagt daarom zowel om het bevorderen van bewustwording over dit onderwerp, als om het actief bereiken van laaggeletterden, en zo hun kansen in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt te verbeteren. In de kabinetsplannen om taalvaardigheid van laaggeletterden te bevorderen -het Actieplan Laaggeletterdheid- wordt er daarom ingezet op het bereiken van laaggeletterden in verschillende sectoren, via een breed netwerk van organisaties. Stichting Lezen & Schrijven en Steunpunt Taal en Rekenen zijn primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit Actieplan.
 
De aanleiding voor het ministerie van OCW om deze evaluatie uit te laten voeren was tweedelig. Allereerst was in het huidige Actieplan Laaggeletterdheid een evaluatie aangekondigd om zicht te krijgen op de voortgang en de effecten van de in het actieplan genoemde maatregelen. Daarnaast daalt, vanwege een rijksbrede subsidietaakstelling, het beschikbare budget voor een eventuele opvolger van dit actieplan vanaf 2016 van €4 miljoen naar €2 miljoen per jaar. De evaluatie van het actieplan dient als input voor besluitvorming in het voorjaar van 2015 over de toekomstige invulling van de landelijke ondersteuning bij de aanpak van laaggeletterdheid.

In het onderzoek staan de volgende vier hoofdvragen centraal:
1. Welk resultaat en welke impact hebben de acties en maatregelen uit het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 ‘Geletterdheid in Nederland’ op laaggeletterdheid?
2. Hoe ervaart en ziet de doelgroep (laaggeletterden) de activiteiten en inspanningen van de door het ministerie van OCW gefinancierde actoren?
3. Welke landelijke taken en middelen zijn nodig zodat op landelijk en regionaal niveau de aanpak van laaggeletterdheid in de toekomst  efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd?
4. Is de portal Oefenen effectief bij de aanpak van laaggeletterdheid?

De evaluatie is uitgevoerd op basis van desk research, interviews met verschillende betrokkenen en twee focusgroepen met laaggeletterden, een enquête onder ketenpartners van de Stichting Lezen en Schrijven.

Case study: 

Onderwijs
Investeren in Taal