Energieanalyse Limburgse regio’s

Opdrachtgever: 

Provincie Limburg

Status: 

afgerond

Jaar: 

2014

Aanleiding

De provincie Limburg levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van het nationale “Energieakkoord voor duurzame groei 2013”. De provincie heeft in het ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 uitgesproken dat de energieopgave voor Limburg nader geconcretiseerd zal worden in regionale energievisies die door de regio’s zelf opgesteld zullen worden.

Om de opstelling van deze energievisies te ondersteunen heeft de provincie aan Ecorys en D-Cision gevraagd om enkele basisgegevens te verzamelen. Deze moeten helpen bij het bepalen en verduidelijken van de rol van gemeenten en Provincie in de energietransitie en welke instrumenten daarbij ingezet kunnen worden. Het doel van dit project was om:

1. Het inzicht te vergroten in de huidige Limburgse energiehuishouding, inclusief de economische vertaling in termen van werkgelegenheid.

2. Het verkennen en bepalen van haalbare opties voor hernieuwbare energieopwekking en energiebesparing in 2020 in een drietal scenario’s, die inzicht geven in de kosteneffectiviteit, de ruimtelijke impact en het technische potentieel. Het gaat hierbij om combinaties van verschillende opwekbronnen en energiebesparingsopties (“maatregelen”).

3. Het geven van een doorkijk naar 2030. Voor het jaar 2030 gelden nieuwe doelstellingen op Europees niveau en mogelijk ook op nationaal niveau. Daarom is het relevant om te bezien welke maatregelen in beeld komen als de provincie een evenredige bijdrage wenst te leveren aan het bereiken van de recent op Europees niveau vastgestelde doelstellingen.

Case study: 

Energie