Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

afgerond

Jaar: 

2016

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs werken op veel verschillende manieren samen met andere organisaties. Naast de reeds bestaande mogelijkheden voor samenwerking tussen schoolbesturen, variërend van convenanten tot fusies, zoekt men naar andere samenwerkingsvormen. Het gaat dan om bijvoorbeeld holdings, personele unies, coöperaties of federaties. Ook andere benamingen, zoals koepelstichtingen komen voor.

Schattingen uit eerder onderzoek geven aan dat een derde tot de helft van de onderwijsbesturen in het po en vo deelneemt aan een vorm van structurele bestuurlijke samenwerking. Enkele onderzoeken naar “bovenbestuurlijke netwerken” schetsen het beeld van toenemende groei van samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Deze groei wordt door sommige auteurs “ongecontroleerd” genoemd. Constructen als personele unies en holding zijn minder grijpbaar en minder transparant. De precieze omvang is niet bekend.

In dit onderzoek is een poging gedaan om een dekkend beeld te geven van het aantal samenwerkingsconstructen tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen onderwijsinstellingen en andere sectoren, en van samenwerking tussen vestigingen en opleidingen.

Case study: 

Onderwijs