Evaluatie Staatsbosbeheer door Ecorys


Staatsbosbeheer heeft sinds de oprichting in 1899 als belangrijkste taak het beheer van natuur, bos en landschap. Aanvankelijk lag de nadruk van Staatsbosbeheer vooral op het uitvoeren van maatregelen om ontbossing en zandverstuivingen tegen te gaan. Later kwam daar natuurbescherming, landinrichting, en het treffen van recreatieve voorzieningen bij als taken. De gedachte om Staatsbosbeheer op afstand te zetten van de rijksoverheid is reeds in de jaren tachtig ontstaan en heeft er uiteindelijk toe geleid dat Staatsbosbeheer in 1998 verzelfstandigd is tot een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). 

In de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1998) is bepaald dat periodiek een evaluatie wordt uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert Ecorys deze evaluatie uit. In de evaluatie wordt tegelijkertijd ook de werking geevalueerd van het convenant ‘Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming’ dat in 2014 is afgesloten tussen het toenmalige ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer. In dit convenant worden de vermaatschappelijking en het aantrekken van meer private middelen benadrukt.

De eerste resultaten van de evaluatie worden in de zomer van 2018 verwacht.

Voor meer informatie neem contact op met:
Michel Briene
Elvira Meurs
T 010 4538 577 
E mc@ecorys.com