Ecorys-rapport beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid gepresenteerd aan de Tweede Kamer

Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).
 
In opdracht van het ministerie heeft Ecorys de beleidstheorie van dit artikel gereconstrueerd en onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gehele beleid dat is gevoerd onder dit artikel. Voor dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van reeds uitgevoerde deelevaluaties en interviews met beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden.
 
Arbeidszaken overheid
Artikel 7 Arbeidszaken Overheid is een van de kleinere beleidsartikelen op de Rijksbegroting. Het artikel omvatte in 2016 een bedrag van ruim € 29 miljoen. De financiële omvang betekent evenwel niet dat daarmee dit artikel een van de minder relevante artikelen is. Als stelselverantwoordelijke draagt BZK binnen dit artikel immers bij aan het arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid in de publieke sector met bijna 1 miljoen werknemers in de verschillende overheidssectoren en ruim 12.000 politieke ambtsdragers bij de verschillende bestuurslagen. Al met al gaat het in 2016 om een geaggregeerde loonsom van circa € 52 miljard.

Voor de realisatie van de doelstelling heeft het ministerie van BZK verschillende beleidsinstrumenten tot haar beschikking, zoals opdrachten, subsidies, wetgeving, pensioenen, uitkeringen en benoemingen. De opdrachten zijn in sterke mate gericht op het doen van onderzoek waarmee feitelijke informatie over de samenstelling, kenmerken en productiviteit van de ambtelijke dienst beschikbaar komt. Dit dient als onderlegger bij het te voeren beleid. Subsidies zijn gericht op het overlegstelsel en het ondersteunen van de verschillende beroepsverenigingen zowel voor politieke ambtsdragers als voor ambtelijk medewerkers. Een deel van de evaluatieperiode is ook het programma Veilige Publieke Taak ondersteund met een subsidie. Al deze instrumenten vormen gezamenlijk artikel 7.1.

Onder artikel 7.2 staan enerzijds uitkeringen aan voormalig politieke ambtsdragers. Het gaat om voormalig ministers en staatssecretarissen en leden van de Raad van State. Anderzijds staat op dit subartikel de bijdrage aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), welke verantwoordelijk is voor de pensioenen voor gewezen overheidspersoneel in voornamelijk Indonesië en hun nagelaten betrekkingen.

Aanbevelingen
Hoewel het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is gebleken inzicht te verschaffen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, heeft Ecorys een aantal aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de beleidsopzet en het vergroten van de doelmatigheid:

Beleidsopzet

  • Formuleer de beleidstheorie van het beleidsartikel in het begrotingsartikel
  • Neem in de beleidsdoelstelling alleen die doelen op waarvoor ook daadwerkelijk beleid gevoerd wordt en waarvoor ook instrumenten in het betreffende begrotingsartikel zijn opgenomen
  • Operationaliseer de doelstellingen SMART
  • Breng de uitgaven aan rechtspositionele regelingen onder bij een niet-begrotingsartikel
Vergroting van doelmatigheid
  • Bundel subsidies om slagkracht te vergroten
  • Formuleer beleidsvragen met meer focus om zo tot een doelmatigere besteding van onderzoeksgeld te komen.

Klik hier om het rapport en de Kamerbrief te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viek Verdult
Partner
E mc@ecorys.com
T 010 4538 800