Ecorys onderzoek: Aantal vacatures in alle onderwijssectoren gestegen

 
De arbeidsmarkt kampt nog steeds met toenemende krapte. Vooral in het primair onderwijs (po) is de ervaren krapte steeds groter; er worden meer vaste aanstellingen aangeboden, er zijn minder kandidaten per vacature. Het aantal (online) vacatures in het po is ten opzichte van een jaar geleden met 49% gestegen (voor de gehele groep: leraren, management en ondersteunend personeel). Dit is fors meer dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+3%) en het mbo (+11%). Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer, uitgevoerd door Ecorys en Dialogic in opdracht van het ministerie van OCW.
 
In totaal zijn er in het afgelopen schooljaar 27.300 vacatures gevonden. Het grootste aantal vacatures is gevonden in het voorgezet onderwijs (12.822), gevolgd door het primair onderwijs (10.479) en middelbaar beroepsonderwijs (3.999). In het afgelopen jaar werden er in elke sector relatief meer vacatures geplaatst dan het jaar daarvoor. Hoewel de vacatures per werkzame fte (de vacature-intensiteit) het hoogst is in het vo (9,9%), zien we hiervoor ook de hoogste stijging in het po (van 4,4% naar 6,4%). In het mbo komt de vacature-intensiteit op 6,8%. 
 
Tekortvakken 
Docenten Nederlands en wiskunde/rekenen werden het meest gezocht in het vo. Deze vakken worden ook het meest gegeven op scholen. Als we kijken naar de vacatures ten opzichte van het aantal gegeven lesuren per vak, zien we dat de grootste vraag bestaat naar docenten zorg en welzijn, gevolgd door docenten ict, techniek en economie/handel. 
 
De online vacature-data verzamelen we automatisch van diverse vacaturewebsites met behulp van 'spiders'. Deze ‘(Web)spiders’ of ‘(web)crawlers’ zijn softwareapplicaties waarmee het mogelijk is om inhoud van webpagina’s geautomatiseerd te inventariseren en documenteren. In aanvulling op de online gevonden data worden elk kwartaal vragenlijsten verstuurd (naar de contactpersonen gevonden bij de vacatures), om aanvullende informatie op te halen, bijvoorbeeld over of de vacature inmiddels vervuld is.
 
Moeilijk vervulbaar
De voornaamste reden voor het ontstaan van een vacature is vervanging. Daarna wordt uitbreiding van de formatie genoemd als belangrijkste reden. Dit geldt voor alle sectoren. In het po zijn lerarenvacatures het moeilijkst vervulbaar (ten opzichte van management- en ondersteunende functies). Vacatures zijn moeilijk vervulbaar vanwege een gebrek aan kandidaten. Naast het po (61% ten opzichte van 51% vorig jaar), zien we ook in het vo dat lerarenvacatures steeds moeilijker vervulbaar zijn (43% ten opzichte van 37% vorig jaar). De vacatures waar maximaal 4 kandidaten voor waren, is gestegen in alle sectoren en het meest in het po (van 43% naar 70%). 
 
Onvoldoende ervaring 
Ook in het mbo zijn vacatures steeds moeilijker vervulbaar (lerarenvacatures van 31% naar 41%). Een gebrek aan kandidaten wordt aangegeven als reden (30%; 61% in po en 35% in vo). In het mbo valt echter op dat onvoldoende ervaring of expertise van de kandidaten ook genoemd wordt als belangrijkste reden voor het moeilijk vervulbaar zijn van een vacature. Dit wordt aangegeven voor 46% van de vacatures, tegenover 21% in po en 31% in vo. 
 
Vast dienstverband
Het aantal gevallen waar leraren in po (direct) een vast dienstverband in het vooruitzicht wordt gesteld, is gestegen van 7% naar 18%. In vo (van 1% naar 6%) en mbo (van 5% naar 6%) is ook, - hoewel in mindere mate – een stijging waar te nemen. Het lijkt er op dat scholen kandidaten vanwege krapte vaker een aantrekkelijk aanbod willen doen door direct een vast dienstverband aan te bieden.
 
Voor meer informatie:
 
Of contact:
Sarai Sapulete
T 31614243344
E Sarai.Sapulete@ecorys.com