Ecorys evalueert Project Versterking Medezeggenschap voor ministerie van OCW

Project Versterking Medezeggenschap
Het Project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project Versterking medezeggenschap is het centrale punt waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden en bestuurders terecht kunnen voor vragen over medezeggenschap in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo).

Uit de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) blijkt dat de meeste scholen een medezeggenschapsraad hebben, maar dat de bevoegdheden die de WMS biedt, niet altijd ten volle benut worden. 

Verbetering
Om de medezeggenschap te verbeteren, is het project Versterking medezeggenschap gestart in 2014. Om een besluit te nemen over een eventueel vervolg van dit project, dient het huidige project geëvalueerd te worden. Het gaat hierbij om een brede verkenning van wat er nodig is om de medezeggenschap te versterken en een evaluatie van wat het project heeft opgeleverd.

Bijdrage
Ecorys onderzoekt wat het project heeft bijgedragen aan de versterking van medezeggenschapsraden in het po en vo, wat het project toevoegt aan de bestaande infrastructuur, en hoe een eventueel vervolg eruit zou moeten zien. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Saraï Sapulete
E sarai.sapulete@ecorys.com