Ecorys evalueert Geïntegreerde Territoriale Investering: projecten om mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen in de G4

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys gevraagd een evaluatie te doen voor de Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI). De GTI zijn projecten gericht op het verkleinen van mismatch op de arbeidsmarkt in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en dus het bestrijden van de werkloosheid in bepaalde delen van de vier grote steden.

Werkloosheid, arbeidsparticipatie en schoolverlaters
In vergelijking met andere Nederlandse steden hebben juist de G4-steden te kampen met een hogere (jeugd)werkloosheid, een lagere arbeidsparticipatie en een groter aandeel voortijdig schoolverlaters. Terugdringing van omvang en duur van werkloosheid betekent dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar moeten worden afgestemd en dat ze sneller tot elkaar komen. Een betere afstemming kan plaatsvinden wanneer wensen van de werkgever over competenties en vaardigheden beter overeenkomen met wat beschikbare werknemers kunnen aanbieden. Dit vereist dat er van beide kanten betere informatie beschikbaar is over de arbeidsmarkt op het benodigde moment, specifiek over het vereiste en beschikbare aanbod van arbeid. Verder is het noodzakelijk dat er acties worden ondernomen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, wat door middel van training gerealiseerd kan worden. Daarnaast dient dienstverlening zo snel mogelijk bij elkaar gebracht te worden. 

Subsidies
Om deze acties uit te voeren zijn de GTI ingesteld vanuit de ESF- en EFRO-fondsen. Deze subsidies kunnen worden ingezet voor een samenhangende aanpak gericht op problematiek binnen een bepaald gebied (sociaal, economisch, milieu), zoals het terugdringen van mismatch op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek
Ecorys evalueert de implementatie en uitvoering van de GTI-projecten en kijkt tevens vooruit naar effecten van het programma. Het onderzoek trekt voorlopige conclusies over de toegevoegde waarde van GTI en deelt leerervaringen met betrekking tot organisatie en uitvoering van het programma.

Meer informatie:

Dr. Saraï Sapulete
T 010 4538 577
E mc@ecorys.com