Ecorys doet de midterm review van de MKB-fondsen van de provincie Limburg

Het Nederlandse MKB is goed voor meer dan de helft van de omzet en toegevoegde waarde en biedt daarnaast ruim 54 procent van de werkgelegenheid in ons land. De cijfers voor Limburg zijn hiermee grotendeels in lijn. MKB-bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de totale groei van omzet en werkgelegenheid in Limburg. 
 
Echter, meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het gebrek aan risicodragend kapitaal voor innovatieve MKB-bedrijven een belemmering vormt om verder te groeien. Dit probleem kreeg vooral aandacht in de nasleep van de kredietcrisis, maar statistieken van DNB laten ook zien dat de kredietverlening van Nederlandse grootbanken aan het Nederlandse MKB in de periode na de kredietcrisis (2013-2017) nog eens met 13% is gedaald. Daaruit blijkt dat het vraagstuk of MKB-ondernemingen voldoende risicodragend kapitaal kunnen aantrekken om hun innovatie- en groeiambities waar te maken nog steeds zeer actueel is. Ook in de financiële sector wordt dit kenbaar gemaakt, gezien het recente initiatief van de Limburgse Rabobanken om groei en innovatie na te jagen om economische groei mogelijk te maken. 
 
In het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Limburg neemt economie een belangrijke plaats in. De provincie heeft daarom in 2014 het initiatief genomen om twee fondsen op te richten die zich richten op de financiering van innovatieve MKB-bedrijven, die financiering het hardste nodig hebben tijdens hun expansiefase.  
 
De twee fondsen, genaamd, het Limburg Business Development Fonds (LBDF) en het MKB-Leningenfonds (MKB-L) zijn sinds 1 mei 2015 operationeel. Gezamenlijk hebben de beide fondsen in de periode tot 31 december 2017 in totaal 164 leningen en subsidies verstrekt.
De provincie vindt het belangrijk de ontwikkeling van LBDF en MKB-L goed te monitoren om te waarborgen dat de maatschappelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. De midterm review door Ecorys is een productevaluatie van beide fondsen. Deze productevaluatie moet objectief in beeld brengen welke resultaten zijn behaald met het instrument, alsmede de doeltreffendheid daarvan. 
 
De midterm review levert informatie op om een uitspraak te kunnen doen over de gerealiseerde effecten en de impact daarvan. Vragen die daarbij relevant zijn om te stellen:
  1. Hoeveel sterker is de Limburgse economie hierdoor geworden?
  2. Hoeveel additionele werkgelegenheid is hiermee gecreëerd?
  3. Functioneert de Limburgse kapitaalmarkt nu beter dan voorheen?
Door middel van desk research, interviews en een enquête onder Limburgse MKB-bedrijven zullen deze beantwoord worden. 
 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober 2018.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Viek Verdult
Senior Advisor Economic Governance
T +31 6 2890 4029 
E mc@ecorys.com