News Archive

5 days 18 hours ago
In opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys onderzocht in hoeverre het combineren van EFRO en ESF investeringen in de G4 heeft geleid tot een vermindering van de mismatch op de arbeidsmarkt. Een geïntegreerde aanpak vanuit sociaal en economisch beleid is van...
1 week 6 days ago
Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer de Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid aangeboden. De werkwijzer is opgesteld door de combinatie SEO, Ecorys en Van Zutphen Economisch Advies.In de werkwijzer is uitgegaan van het stappenplan uit de Algemene...
2 weeks 18 hours ago
Het jaar 2018 was een uitzonderlijk droog jaar. Naar aanleiding hiervan is de Beleidstafel Droogte ingesteld, waarvan resultaten nu naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De minister presenteert cijfers over de economische schade door de droogte van 2018. Ecorys heeft hiervoor het achterliggende...
2 weeks 5 days ago
Het Jongerencultuurfonds, opgericht in 2006, is een ideële stichting. Het Jongerencultuurfonds steunt Amsterdamse jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere  culturele instellingen. In het najaar van 2018 heeft...
3 weeks 3 days ago
Ecorys is door Milieudefensie gevraagd om een studie te doen naar de financiële gevolgen van de warmtetransitie. Daarbij is gekeken naar de kosten en financieringsopties om van het aardgas af te gaan in de gebouwde omgeving. In Nederland wordt het overgrote deel van de woningen nog steeds verwarmd...
3 weeks 4 days ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. Het jaar 2019 is goed begonnen voor de sector Social Affairs & Health met de start van veel nieuwe projecten en afsluiting van een aantal lopende onderzoeken.In deze nieuwsbrief worden o.a. nieuwe collega’s aan u...
3 weeks 5 days ago
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Ecorys in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de evaluatie uitgevoerd van het actieprogramma Tel mee met Taal. In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel...
1 month 4 days ago
Uit onderzoek blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen laaggeletterdheid en schulden. Laaggeletterdheid is niet per definitie altijd de oorzaak van schuldproblematieken, maar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen heeft grote invloed op de snelheid waarmee beginnende schulden uitgroeien...
1 month 1 week ago
Samen aan de slag met het (meer) lerend maken van uw organisatie rondom schuldhulpverlening?  Doe mee aan ons ontwikkelgericht onderzoek!In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek voor Schouders Eronder werken Ecorys en CAOP samen. Ecorys en CAOP begeleiden uw organisatie in het proces naar...
1 month 2 weeks ago
Ecorys onderzoekt in opdracht van minister Koolmees 47 DWSRA projecten (Dienstverlening Werkzoekenden en Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt). In november heeft de minister het tussenrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Eind 2019 volgt de evaluerende eindrapportage, waarna door overheid en...

Pages