Sociale vraagstukken Sociaal domein

Welzijn

Gemeenten bieden ondersteuning en zorg aan inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hierbij is maatwerk bieden een essentieel onderdeel. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vraagt integraal kijken, aan de keukentafel onderzoeken wat er nodig is om weer mee te kunnen doen, betrokken te blijven bij de samenleving. Daarbij wordt de ondersteuning zoveel als mogelijk dichtbij de burger georganiseerd, binnen het eigen netwerk, via een mantelzorger een vrijwilliger uit de buurt of via de gemeente.

Als gevolg van de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen in Nederland. Gemeenten dragen bij aan de zelfredzaamheid voor deze burgers door ondersteuning te bieden om in de eigen omgeving te blijven wonen. Met kosteneffectiviteitsonderzoek kan in kaart worden gebracht welke welzijnsconcepten werken. In businesscase werken we uit wat de maatschappelijke opbrengsten zijn van vrijwilligerswerk.

Voorbeeldprojecten: