Sociale vraagstukken Onderwijs

Voortgezet onderwijs

In een samenleving waarin kennis steeds belangrijker wordt, zijn goed opgeleide burgers onmisbaar. Daarbij draait het in het voortgezet onderwijs niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en het overdragen van waarden die wij als samenleving essentieel vinden. Belangrijke spelers bij het komen tot de gewenste leeromgeving op school zijn de leraren, schoolleiders en bestuurders. Zij hebben het directe contact met de leerling, bepalen de kwaliteit van de lessen, zetten hun visie uit: zij zijn de onderwijsprofessionals en maken de school tot wat ‘ie is. Om hen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen, dienen de randvoorwaarden goed te zijn.

Wij ondersteunen de overheid door middel van onderzoek naar stelselkenmerken: bijvoorbeeld op het terrein van toezicht en bekostiging. Actuele voorbeelden van beleidsprioriteiten zijn het lerarenbeleid, leerlingendaling, vereenvoudiging bekostiging, meer ruimte voor nieuwe scholen en de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo.

Vraagstukken waarop we onderzoek doen en adviseren zijn onder andere: goed bestuur en governance, schoolontwikkeling en innovatie, professionalisering van leraren (het lerarenbeleid) en schoolleiders, toptalenten/excellentie, datagebruik in de klas, de keten van toetsing en examinering, HRM en de lerende organisatie en onderzoek.

Net als in het primair onderwijs doen we veel onderzoek naar thema’s op het snijvlak tussen onderwijs en maatschappij. Voorbeelden van vragen zijn: Welke bestuurlijke constructen ontwikkelen zich in de sector? Welke effecten heeft een fusietoets? In hoeverre worden doelstellingen uit het sectorakkoord voortgezet onderwijs bereikt? Welke bijsturing of aanvullende beleidsmaatregelen zijn nodig? Hoe kunnen leerling- en ouderbetrokkenheid worden verhoogd? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van subsidies voor internationalisering, burgerschap, veiligheid op school en sport, bewegen en gezonde leefstijl?

Belangrijk thema is ook de actieve aanpak die de overheid heeft gekozen op het terrein van schooluitval, schoolverzuim en thuiszitten. Om de problematiek van verzuim en thuiszitten integraal aan te pakken zijn verbindingen met het jeugdbeleid van SZW, VWS en gemeenten essentieel. Op lokaal en regionaal niveau helpt Ecorys beleidsmakers bij het monitoren en verbeteren van de aanpak.

Voorbeeldprojecten
•    Monitor lerarenopleiding beroepsonderwijs 
•    Governance in het voortgezet onderwijs: lessen uit het buitenland
•    Aansluiting tussen de vraag van vo-scholen en het aanbod aan masteropleidingen
•    Samenwerking in kader van herziene Wet SLOA
•    Ketenonderzoek examens voortgezet onderwijs
•    Monitor ouderbetrokkenheid
•    Monitoring knelpuntregio´s
•    Evaluatie van het College voor Toetsen en Examens