Sociale vraagstukken

Sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning op het sociaal vlak. Dit vanuit het idee dat gemeenten hun inwoners beter kennen dan landelijke instanties. En dat zij dichtbij ondersteuning kunnen organiseren rond werk, opvoeden, ouderenzorg, welzijn, participatie, armoede en schulden.

Gemeenten ontwikkelen nieuwe werkwijzen om die ondersteuning te organiseren.

  • In sociale wijkteams, waarin signalen snel opgepakt en hulp integraal vorm krijgt.
  • Versterkte samenwerking in de keten van welzijn, werk, jeugd en schuldhulpverlening zodat burgers niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • Een netwerk van vroegsignalerende partijen zowel publiek als privaat, en burgerinitiatieven om inhoud te geven aan een preventieve aanpak en om ernstige problemen, en dure tweedelijns zorg te voorkomen.

Nieuwe werkwijzen. Allen met het doel de burger een stap verder te helpen, problemen duurzaam op te lossen en zelfredzaamheid te bevorderen.

Maar hoe weet je of die nieuwe werkwijzen wel werken? Of je nog op koers ligt? Of de burger echt weer mee doet, zijn situatie beter is?

Steeds vaker is de vraag of de maatschappelijke doelen zijn gehaald. Of de burger inderdaad een stapje verder is gekomen, zich beter kan redden, weer mee doet in de maatschappij.

Het zijn maatschappelijke effecten die lastig zijn te vangen in harde cijfers, maar waar we in veel gevallen wel degelijk de maatschappelijke waarde van kunnen meten.

Dat is wat Ecorys doet.

Ecorys adviseert overheden en zorg- en welzijnsinstellingen over de economische en maatschappelijke effecten van (nieuwe) werkwijzen in het sociaal domein, zoals wijkteams, de inzet van vrijwilligers, publiek-private samenwerking en burgerinitiatieven. We bieden oplossingen voor vragen als:

  • Wat is de invloed van de aanpak op de kwaliteit van de hulpverlening aan burgers?
  • Welke effecten hebben interventies? Wat is bijvoorbeeld de invloed op zelfredzaamheid, participatie, gezondheid, etc.
  • Wie zijn de baathebbers van de ondersteuning van de gemeente en wat levert dit hen op?
  • Kunnen deze baathebbers betrokken worden bij de ondersteuning, bijvoorbeeld als co-financier? Welke financiĆ«le besparingen kunnen gerealiseerd worden?
  • Wegen de kosten van nieuwe werkwijzen op tegen de baten?

We adviseren gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, goede-doelenorganisaties en vrijwilligersorganisaties bij het inrichten van nieuwe aanpakken in het sociaal domein. Zo werkten we onder meer voor de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Peel en Maas, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Zaanstad, de regio Kop van Noord-Holland en voor Motto, Society Impact, Stichting DOEN en Antes.