Sociale vraagstukken Sociaal domein

Participatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van inwoners met een Participatiewet uitkering. Deze groep is met de komst van de Participatiewet en andere ontwikkelingen, zoals immigratie van nieuwkomers, uitgebreid en complexer geworden. Gemeenten zoeken naar manieren om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsbeperking, naar werk te begeleiden of op andere manieren actief te betrekken in de samenleving. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking en netwerken van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, publieke en private partijen. Ook burgerinitiatieven krijgen de ruimte.

Samenwerken dus. Onder regie van de gemeente. Ecorys ondersteunt gemeenten bij het inrichten van re-integratie en participatiebeleid door maatschappelijke kosten en batenanalyses van re-integratie en participatie-activiteiten uit te voeren. 

Voorbeeldprojecten: