Sociale vraagstukken Zorg en gezondheid

Organisatie en kwaliteit van zorg

Ons gezondheidssysteem is continu in beweging. Behoeften en wensen van patiënten en cliënten staan hierbij centraal en vormen het uitgangspunt voor de (re)organisatie van de zorg. De zorgvraag van Nederlanders is in de afgelopen jaren sterk veranderd, onder andere door de vergrijzing; er komen meer ouderen die langer leven, maar ook langer hulpbehoevend zijn. Dankzij verbeterde diagnostiek en behandelmethoden neemt het aantal chronisch zieken en mensen met meerdere gezondheidsproblemen toe. Daarnaast is het de wens van veel patiënten om thuis te blijven wonen en in de thuissituatie verzorgd te worden. De zorg voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking heeft zich verder ontwikkeld met als doel hen (weer) volop te laten deelnemen aan de maatschappij. Bovendien is er steeds meer aandacht voor de preventie van chronische aandoeningen.
 
Deze veranderde zorgvraag heeft geleid tot enorme verschuivingen in ons zorgstelsel. Binnen de curatieve gezondheidszorg heeft een sterke modernisering plaatsgevonden waarbij steeds meer zorg is verschoven naar de eerstelijnszorg (substitutie). Daarnaast zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdzorg, huishoudelijke hulp voor diegene die dit nodig hebben en het ondersteunen van mensen met een beperking bij het vinden (en houden) van werk.
 
Deze decentralisatie en fragmentatie van zorg vergt veel afstemming tussen zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en eerstelijnszorgverleners. Integrale zorg “het geheel van activiteiten die tot doel hebben alle processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg, zodanig te sturen en te borgen dat de zorg de kwaliteit heeft die men met elkaar nastreeft” is dan ook thema van de dag. Deze kwaliteit wordt steeds vaker beschreven in kwaliteitsstandaarden en kunnen gemonitord worden door middel van kwaliteitsindicatoren. De uitdaging is ook om ervoor te zorgen dat er een balans is tussen goede kwaliteit van zorg en kosten. Dit brengt veel verschillende vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld, hoe definieer je kwaliteit? Hoe meet je kwaliteit? Hoe bepaal je de maatschappelijke baten? Welke (directe en indirecte) kosten moet je meenemen in je analyses? Hoe maak ik gefundeerde keuzes?
 
Ecorys helpt u graag bij het in kaart brengen van bovenstaande ontwikkelingen en toekomstscenario’s en bij het maken van juiste (strategische) keuzes ten aanzien van beleid. Onze diensten omvatten onder andere:

 

  • Beleidsevaluaties
  • Maatschappelijke Kosten-batenanalyses
  • Effectencalculator
  • Scenariostudies
  • Systematisch literatuuronderzoek
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en indicatoren