Ruimtelijke vraagstukken Klimaat en water

Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit zijn een essentieel onderdeel van een goede woon- en werkomgeving. Ze zijn daarom een belangrijk aspect van macro en sector beleid en vormen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen op lokaal niveau, bijvoorbeeld waar boeren veeteelt bedrijven op harmonieuze wijze met de natuur of bij het aanleggen van biodiversiteitverrijkende civiele bouwwerken zoals groene dijken. Ook vanuit een (inter-) nationale context wordt hier steeds meer vorm aan gegeven, bijvoorbeeld door het verplichten van milieueffectrapportages bij grote ontwikkelingsprojecten of het samenstellen van een rode lijst met bedreigde dier- en plantensoorten.

Ecorys heeft ruime expertise opgebouwd op het vlak van natuur en biodiversiteit en heeft zich gespecialiseerd in groene leefomgeving, bosbouw, visserij, natuurconservatie en behoud. Om Nederland in de toekomst veilig en leefbaar te houden zullen de komende jaren maatregelen genomen worden regionaal, nationaal en internationaal. Ecorys heeft uitgebreide ervaring op het gebied van maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), kosteneffectiviteit analyse (KEA) en impact analyse en kan hiermee publieke en private partijen ondersteunen bij te nemen maatregelen.