Ruimtelijke vraagstukken Klimaat en water

Klimaatadaptatie & mitigatie

Voorbereiding en financiering van mitigatie en adaptatiebeleid
Het voorkomen en gereed maken van de maatschappij aan klimaatverandering is een grote uitdaging voor veel landen, zowel voor overheden, private partijen, maatschappelijke organisaties als burgers. Ecorys heeft expertise en tools ontwikkeld om afwegingen om kosten effectieve en haalbare maatregelen te selecteren in het kader van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Binnen klimaatmitigatie doen we studies en kunnen we strategieën opstellen en onderbouwen en maatregelen om CO2 emissies te reduceren helpen opstellen en selecteren. Tevens kunnen we de mogelijkheden voor financiering van maatregelen in kaart brengen en de financiering helpen te organiseren. Daarbij werken we ook aan projectoptimalisatie (bijv. scope verbreding van projecten) en zoeken we naar private financieringsmogelijkheden.

Bij klimaatadaptatie beleid bieden we ondersteuning aan het opstellen van strategieën voor klimaat bestendige steden en regio’s waarbij ook het terugbrengen van de CO2-uitstoot een belangrijke rol speelt. Daarbij assisteren we overheden of donoren bij de selectie van maatregelen om bijvoorbeeld overstromingsrisico’s in kust- of rivier- deltagebieden te voorkomen om daarmee om te gaan en schade te beperken of om luchtkwaliteit in steden te verbeteren door het instellen van “low emmision zones”. Bij de prioritering van maatregelen wordt zowel rekening gehouden met kosten als alle relevante effecten van maatregelen, maar ook met de acceptatie van stakeholders en institutionele mogelijkheden om maatregelen te implementeren en financieren. Daarbij werken we toe naar private financiering van projecten door  projectoptimalisatie (bijv. scope verbreding van waterveiligheidsprojecten) en het creëren van private opbrengstpotentieel. Daarbij werken we veelal samen met andere bijv. technische bureaus en alle relevante stakeholders.

Ecorys heeft projecten uitgevoerd op een scala van klimaat gerelateerde onderwerpen en landen zoals:

• Smart grids: studie naar kansen voor het anders inrichten van de huidige energie markt
• Hernieuwbare energie: studie naar hernieuwbare energie innovatiepotentieel in Sub-Sahara Afrika  voor de Europese Commissie;
• Haalbaarheid en kosten-baten analyse van klimaat adaptatie maatregelen: Vulnerability analyse voor Barisal in Bangladesh voor KfW;
• Business case en financiering van klimaat adaptatie: zoals het project Business case en financieringsopties Masterplan overstromingsbescherming Jakarta Indonesië voor Partners voor Water (Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken).

We bieden o.a. de volgende adviesdiensten aan:

• Studies: marktstudies of potentieel verkenningen; 
• Masterplanning en projectvoorbereiding (veelal tezamen met ingenieursbureaus);
• Project prioritering of beoordeling: haalbaarheidsstudies, effectstudies, kosten-effectiviteitsanalyses en kosten-baten analyses;
• Business cases en financieringsopties, publiek –private samenwerking (PPS);
• Het opstellen van financieringsinstrumenten (zoals revolverende fondsen) voor energie of klimaatadaptatie projecten of technische assistentie aan fondsen;
• Institutionele (haalbaarheids)analyses;
• Evaluatiestudies.