Sociale vraagstukken Arbeidsmarkt

Investeren in Taal

Ecorys heeft de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers onderzoek gedaan en geadviseerd over investeren in taalvaardigheid. Daarbij gaat het om taalontwikkeling in het algemeen en om bestrijding van laaggeletterdheid, inburgering en versterken van taalvaardigheid van werknemers in hun werk.

Mensen die onvoldoende taalvaardig zijn lopen diverse risico’s. Onder andere gaat het daarbij om een grotere kans op werkloosheid, om onveiligheid op de werkvloer, om het missen van loopbaankansen en om maatschappelijke problemen zoals armoede en schulden. Investeringen in taal in het onderwijs, op de werkvloer en algemeen (via bijvoorbeeld gemeenten en bibliotheken) zijn daarom belangrijke beleidsinitiatieven van de overheid, waaronder de ministeries van OCW, SZW en VWS. Daarnaast zijn steeds meer gemeenten, sectoren en bedrijven zich bewust van de grote maatschappelijke en economische waarde van taal. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten die Ecorys heeft uitgevoerd of die we momenteel uitvoeren ter ondersteuning van genoemde organisaties.

Kosten-baten analyse taalontwikkeling

  • Een recentelijk afgerond project uitgevoerd door Ecorys ( februari, 2016) voor het ministerie van SZW, betreft de analyse van de opbrengsten die taalinvesteringen kunnen opleveren op de werkvloer. Het doel van dit onderzoek was om een overzicht van de  voordelen van  investeringen in de Nederlandse taalvaardigheid van werknemers voor werkgevers te onderzoeken en te monetariseren. 
     
  • Voor Stichting Lezen & Schrijven is Ecorys momenteel bezig  met het onderzoeken van  het maatschappelijk rendement (in termen van kosten en baten voor de maatschappij) van het vergroten van taalontwikkeling van uitkeringsgerechtigden. Daarnaast onderzoekt Ecorys ook  de (maatschappelijke) effecten van programma’s gericht op de betrokkenheid van laaggeletterde ouders bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Dit tweeledige onderzoek is vervolgens bruikbaar in de communicatie met ouders, gemeenten, scholen en andere instanties.

Ecorys evalueert beleidsinitiatieven gericht op taalbevordering

  • Ecorys is in mei 2016, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, gestart met het monitoren en evalueren van het initiatief ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries van OCW, SZW en VWS.  Het initiatief  ‘Tel Mee met Taal’ bestaat uit meerdere acties die gelinkt zijn aan het  bevorderen van taalvaardigheid, waaronder het stimuleren van taalakkoorden en taalscholing op de werkvloer, het bevorderen van lezen en leesplezier, stimuleren van kennis uitwisselen, netwerken en communiceren, en de lokale netwerkaanpak ‘Taal voor het Leven’. Bij de  evaluatie van de effectiviteit van ‘Tel mee met Taal’ wordt onder andere gekeken naar domeinen waar verbindingen tussen organisaties het meest kansrijk zijn, zoals het gezin, de arbeidsmarkt en de zorg.
     
  • Ecorys heeft in 2015 de evaluatie van  het ‘Actieplan Laaggeletterdheid’ voor het ministerie van OCW uitgevoerd. Het  doel van het Actieplan Laaggeletterdheid was om laaggeletterdheid te verminderen.  De voortgang en de effecten van de maatregelen die in het Actieplan waren genoemd werden hierbij onder de loep genomen.

Ecorys adviseert bedrijven en branches over versterking taalvaardigheid werknemers
Ecorys heeft in 2015 en 2016 het ministerie van SZW ondersteund bij de uitvoering van het landelijke Taalakkoord Werkgevers. Daarbij heeft een adviseur van Ecorys als lid van het Taalteam van het ministerie een groot aantal bedrijven en branches bezocht om te adviseren over het bereik van en hulp aan werknemers die risico’s lopend door onvoldoende taalvaardigheid. Niet alleen werknemers lopen risico’s, maar ook bedrijven kunnen schade lijden door onder andere productiviteitsverlies, misverstanden, ontevreden klanten en – in de zorg – patiëntveiligheid. Dit heeft ertoe bijgedragen dat taalvaardigheid op de HR- en kwaliteitsagenda van steeds meer bedrijven en branches staat.


Wilt u meer informatie over wat Ecorys voor u kan betekenen om mogelijkheden voor en het rendement van taal inzichtelijk te maken of te vergroten? Neem dan contact op met onze experts:

Wim Spit
T: 06 511 445 13
E: wim.spit@ecorys.com

Henk Bakker
T: 06 130 006 03
E: henk.bakker@ecorys.com

Sjerp van der Ploeg
T: 06 392 064 91
E: sjerp.vanderploeg@ecorys.com