Ruimtelijke vraagstukken

Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling richt zich op het doelmatig exploiteren van een afgebakend gebied. Het proces richt zich op het op één lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen, waarbij belanghebbenden samenwerken en risicodragend participeren. Belangrijk aspect is het optimaliseren van zowel de functionele als de financiële waarde.

Onze integrale benadering van gebiedsontwikkeling biedt businessmodellen, consultancy en procesmanagement die de kosten- en opbrengstkant van een plan in beeld brengen. Wat zijn de economische dragers? Welke subsidiemogelijkheden kunnen benut worden? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe kunnen we de opbrengsten beïnvloeden? De waardecreatie stellen we centraal. Naast ‘traditionele functies’ zoals wonen, werken, winkelen, leisure en maatschappelijke voorzieningen kent onze benadering ook aanpalende disciplines zoals energie, mobiliteit en ICT. Dit levert interessante business cases op: ruimtelijk, economisch, sociaal en infrastructureel.