Sociale vraagstukken Sociaal domein

Effectencalculator

Meten is weten. Ook wat de maatschappelijke effecten van een nieuwe interventie of aanpak zijn.  Dat kan op velerlei manieren. Anders dan in de zorg is het in het sociale domein meestal niet mogelijk om twee groepen met elkaar te vergelijken: een groep die maatregel ondergaat (‘het medicijn’) en een groep die uitgesloten is van de maatregel. Dergelijke experimenten zijn meestal niet mogelijk. Er moet dus naar andere manieren worden gezocht.

Een beproefd instrument is de Effectencalculator.

Dit instrument is recentelijk door enkele markt- en kennispartijen (waaronder Ecorys) ontwikkeld. Kern van de Effectencalculator is dat deskundigen, indien mogelijk samen met de cliënt, de hulpverlening doorspreken en vastleggen: welke stappen zijn gezet? Welke inspanning ging hiermee gepaard? Wat hebben deze stappen aan de situatie van de cliënt veranderd? Vervolgens wordt een tweede, hypothetische, aanpak op dezelfde wijze besproken. Dat kan zijn de aanpak die vroeger gold. Maar dat zou ook een verbeterde aanpak kunnen zijn, waarin belemmeringen waar hulpverleners en cliënt tegenaan liepen eerder zouden zijn opgelost.

Tot slot worden de uitkomsten van de twee trajecten met elkaar vergeleken: wat is het verschil in inzet van zorgpartijen, cliënt? Hoeveel beter of slechter is de cliënt af? Op welke terreinen?

Een Effectencalculator geeft inzicht in de situatie van een individu. Om een afgewogen oordeel te kunnen vormen dienen meerdere situaties te worden geanalyseerd.

Ecorys verzorgt ook 3-daagse trainingen in het gebruik van de effectencalculator. Dit gebeurt in samenwerking met Hogeschool Amsterdam en Nijmegen, Verwey-Jonker en Jochum Deuten Advies. Het is een open training gericht op beleidsmakers en onderzoekers van bijvoorbeeld gemeenten.

Voorbeeldprojecten