Sociale vraagstukken Sociaal domein

Effectenarena

Een belangrijke voorwaarde om iets te kunnen zeggen over maatregelen of beleid is te weten welke effecten verwacht mogen worden. Het in kaart brengen van effecten is dus een essentiële stap. Zo’n onderzoek vertrekt idealiter vanuit een beschrijving van de logica van de maatregel: wat is het probleem dat wordt aangepakt? Hoe gaat de maatregel hier iets aan veranderen? Wat zijn de werkende bestanddelen? Aan welke randvoorwaarden dient te zijn voldaan?

Vervolgens brengen we in kaart wat dit betekent voor de betrokkenen. Wat gaan ze anders doen dan voorheen? Hoe verandert dat hun situatie?

We gebruiken hiervoor een Effectenarena.

Een effectenarena is een groepsgesprek van praktijkdeskundigen met een uiteenlopende achtergrond. Samen brengen ze in kaart wie welke activiteiten ontplooit, wat dat betekent voor de situatie van de burger en waarin de burger en andere betrokkenen dat op lange termijn merken. Verbetert de participatie? Wat doet dat voor de inkomenssituatie? Worden mensen minder eenzaam? Zal men zich prettiger voelen en minder zorg nodig hebben?.

Maar niet alleen een Effectenarena kan kwalitatief inzicht geven in de verwachte effecten. Andere methoden als literatuuronderzoek van vergelijkbare maatregelen, gerichte interviews van deskundigen, gesprekken met burgers, etc. kunnen helpen om het gevraagde inzicht te verkrijgen.

Voorbeeldprojecten