Ruimtelijke vraagstukken Klimaat en water

Drink- en afvalwater

Ons drinkwater is van een uitstekende kwaliteit. Dit is wettelijk zo geregeld, maar ook bovenwettelijk wordt er door drinkwaterbedrijven extra geïnvesteerd in de waterkwaliteit. Door deze inspanning is er leveringszekerheid en kunnen consumenten en bedrijven er op rekenen dat zij gezond en schoon drinkwater uit de kraan krijgen. Gemeenten en waterschappen werken nauw samen om afvalwater op te vangen en op een duurzaam mogelijke wijze te zuiveren en terug te brengen in het watersysteem

Met ons werk voor onder meer de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de rijksoverheid  en de EU willen wij bijdragen aan een duurzaam en betaalbaar watersysteem. In Nederland, Europa en in landen in de wereld waar overheden kunnen leren van onze expertise op het gebeid van drink- en afvalwater.

Wij ondersteunen Nederlandse partijen in het vinden van doorberekeningskansen in het kader van ‘de vervuiler betaalt’ en het doorrekenen van te nemen maatregelen in de waterketen en het watersysteem. Wij hebben een uitgebreide ervaring op het gebied van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA), kosteneffectiviteit analyses (KEA), impact analyses en beleidsevaluaties. Onze kennis en kunde zetten wij graag in om publieke en private partijen te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen.