Ruimtelijke vraagstukken Klimaat en water

Circulaire economie

Het huidige economisch systeem is gebaseerd op een ‘take-make-waste’ consumptiepatroon. Willen wij volgende generaties een leefbare wereld bieden dan moeten wij dit lineaire systeem omvormen tot een circulair systeem. In een circulair systeem gebruiken we afgedankte materialen door deze als grondstoffen en energie te hergebruiken bij de productie van nieuwe goederen.

De transitie naar een circulaire economie is al gaande en geen idealistisch wereldbeeld meer. Door schaarser wordende grondstoffen is deze transitie inmiddels op harde economische argumenten (een business case) en concrete politieke doelstellingen (CO2-reductie) gebaseerd.

Om het maatschappelijke effect van het circulaire systeem te realiseren is coördinatie nodig tussen de vele partijen die in de diverse ketens betrokken (kunnen) zijn en een beleid dat circulaire ketens ondersteunt. Producten moeten 'ready for re-use & disassembly' zijn door het gebruik van eco-design, zodat grondstoffen meerdere malen gebruikt kunnen worden. Innovatie in recycling en hergebruik moet ondersteund worden. Gebruikte energie moet groen zijn en van een 'smart grid' komen.

Consumenten, industrie en politiek moet geïnformeerd worden zodat zij geholpen worden in het maken van goede keuzes. Ecorys helpt private en publieke partijen bij deze transitie door bestaande waardeketens door te lichten en te onderzoeken waar kansen liggen om de transitie te versnellen. Dit doen wij door de juiste economische prikkels in de markt te identificeren en te adviseren over eventuele (beleids-) belemmeringen die weggenomen moeten worden.