Sociale vraagstukken Sociaal domein

Beleidsevaluaties (Sociaal)

Overheden evalueren regelmatig het ingezette beleid. Draagt het nieuwe beleid inderdaad bij aan de oplossing van het probleem? Zijn de vooraf gestelde doelstellingen gehaald? En is dat op een effectieve manier gedaan? Wat kan er beter? Of dient het beleid volledig omgegooid te worden? Dit zijn typisch vragen voor een beleidsevaluatie. Evaluaties worden vaak gebruikt om verantwoording af te leggen. Maar er is meer uit te halen. Bijvoorbeeld succes verhalen, die anderen kunnen aanzetten om veranderingen door te voeren. Of suggesties voor aanpassingen in de uitvoering zodat het effect beter of goedkoper kan worden bereikt. Daarvoor moet je soms van de gebaande paden af. Ecorys voert beleidsevaluaties uit op diverse terreinen, waarbij de aanpak elke keer wordt toegesneden op de beleidsvragen en de context.

Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van case studies. Het inzichtelijk maken hoe beleidsaanpassingen doorwerken in individuele gevallen kan immers soms meer inzicht geven dan een duimendik evaluatierapport.

Voorbeeldprojecten