Sociale vraagstukken

Beleidsevaluaties

Client: 

Beleidsevaluaties

Beleid en meer in het bijzonder wet- en regelgeving zijn voor de overheid zeer belangrijke instrumenten om de samenleving te ordenen en te besturen. Middels deze instrumenten worden maatschappelijke situaties, die als onwenselijk worden beschouwd, beïnvloed en in de gewenste richting gebracht.

De laatste decennia is steeds meer aandacht gekomen voor de ‘rationaliteit’ van beleid en wetten. Wat zullen de effecten van een beoogde wet zijn? Hebben toegepaste instrumenten het beoogde doel wel bereikt (doeltreffendheid of effectiviteit) en zijn ze doelmatig (efficiënt) ingezet? Ecorys ondersteunt beleidsmakers en toezichthouders bij de ex-post evaluatie van beleid, wet- en regelgeving en de uitvoering door de overheid zelf.