Sociale vraagstukken Sociaal domein

Armoede en Schulden

In Nederland heeft in 2015 één op de vijf huishoudens te maken met risicovolle schulden of problematische schulden. Ruim 80% van deze huishoudens heeft nog geen hulp gezocht bij het oplossen van de schulden. Schaamte speelt een rol, maar ook de eigen inschatting dat er geen probleem is. Schuldhulpverlening is er voor de ernstige gevallen. Een groep waar men zichzelf niet toe rekent. 

Schulden- en armoedeproblematiek belemmert sociale participatie en leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Mensen met schulden leven in stress waarin het moeilijker wordt om weloverwogen keuzes te maken voor de langere termijn. Nodig is een helpende hand om overzicht te maken en de financiën te stabiliseren.

Het vóórkomen van schulden is aandachtspunt voor veel gemeenten. Net als het creëren van een brede toegang en een integrale benadering van de problematiek.

Ecorys heeft veel kennis op het gebied van schuldhulpverlening en heeft expertise opgebouwd in het meten van effecten van schuldhulpverlening. Dit doen wij op een interactieve manier waarbij we beleidsmakers, uitvoerders en burgers actief betrekken.

Voorbeeldprojecten:

  • Effectenarena Schuldhulpverlening gemeente Nijmegen (rapport nog niet afgerond). In een dynamisch groepsgesprek met verschillende partijen (binnen en buiten de gemeente) zijn de effecten van schuldhulpverlening in kaart gebracht.
  • Rekenkamer Armoedebeleid Zwijndrecht (Onderzoek in samenwerking met Verwey-Jonker Instituut. Rapport nog niet openbaar.)
  • Prestatietabel Jongeren Perspectief Fonds Gemeente Den Haag  (rapport nog niet afgerond). In opdracht van Society Impact berekenden wij de maatschappelijke effecten van vrijwilligerswerk en opleiding. Het onderzoek is gebruikt om te bepalen wat diverse partijen kunnen bijdragen aan een Fonds dat een deel van de schulden van jongeren opkoopt.