Sociale vraagstukken

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Onder andere door internationale concurrentie en technologie veranderen beroepen snel. De omvang en samenstelling van de werkgelegenheid is continu in beweging. Zowel in Nederland, als internationaal. Hetzelfde geldt, onder andere door demografische ontwikkelingen en migratie, voor het arbeidsaanbod. Er zijn steeds meer tijdelijke en flexibele arbeidsrelaties, onder andere in de vorm van het stijgende aantal ZZP-ers. Werkgevers hebben voldoende gekwalificeerd personeel nodig en worden in toenemende mate geconfronteerd met knelpunten in de vacaturevervulling. Schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers hebben belang bij inzicht in huidige en verwachte vacatures. Gesubsidieerde werkgelegenheid (met name de Sociale Werkvoorziening) wordt vervangen door een inclusieve arbeidsmarkt, althans dat is de bedoeling. Werknemers worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen en op tijd te bewegen (mobiliteit), om zodoende wendbaar en fit te zijn op de arbeidsmarkt en zodoende werkend de stijgende pensioengerechtigde leeftijd te halen. Op landelijk niveau staan in diverse sectoren door internationale prijsconcurrentie de collectiviteit onder druk. Sectorale organisaties en arbeidsverhoudingen in het algemeen zijn in beweging. Ondernemingsraden zoeken met werknemers de juiste positie.

Uiteraard heeft de arbeidsmarkt een eigen dynamiek, onder andere door economische en demografische ontwikkelingen. De werking van de arbeidsmarkt is slechts ten dele te beïnvloeden. Tegelijkertijd moet niet worden onderschat dat met tijdige interventies, gebaseerd op kennis, veel arbeidsmarktknelpunten kunnen worden voorkomen of beperkt en dat kansen kunnen worden gecreëerd of gepakt. De vraag is wat effectief is en wat de meest efficiënte oplossingen zijn. En waarvoor ook draagvlak is of kan worden ontwikkeld. Oplossingen hebben betrekking op de werking van de arbeidsmarkt, waaronder de match van vraag en aanbod, goed doordacht participatiebeleid ,oog voor opleiding en scholing en (strategisch) personeelsbeleid.

Onze opdrachtgevers willen beschikken over actuele, grondige analyses en goed onderbouwde adviezen die helpen om de juiste beleidskeuzes te maken. Zijn worden door Ecorys ondersteund met onderzoek, advies, arrangementontwikkeling en arbeidsmarktprojecten. We doen dat zowel voor internationale instanties (Europese Commissie DG EMPL, OESO, ILO, individuele staten), als de Nederlandse overheid (ministeries SZW, OCW, EZ en BZK en regionale overheden) en sectoren, branches, bedrijven, UWV en kennisinstellingen. Ons onderzoek en advies heeft betrekking op onder andere de werking van de arbeidsmarkt, effectiviteit en (maatschappelijk) rendement van participatie(beleid) en arbeidsmarktinterventies, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, versterking kansen voor doelgroepen (zoals ouderen, arbeidsgehandicapten, migranten en jongeren), arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, internationaal arbeidsmarktbeleid en arbeidsmigratie.